آیا روتختی دو نفره و روتختی یک نفره فقط به همین دو سایز محدود میشوند؟

روتختی مانند سرویس خواب در اندازه های متفاوت تولید میشود و همچون تخت خواب در اندازه های مختلف روتختی یکنفره و روتختی دونفره  آماده میشو...

ادامه مطلب